Sirkularitetsverdi konsept

Verdien av dataene som er lagret i Madaster-plattformen, øker etter hvert som verdien av produktene og materialene i bygningen blir bedre bevart. Sirkularitetsindikatoren er utviklet for å gi et bilde av i hvilken grad en bygning har en sirkulær bygging. Madaster Circularity Indicator indikerer graden av sirkularitet i bygningen. En fullstendig sirkulær bygning får en verdi på 100 %.

Sirkularitetsindikatoren vurderer bygningen gjennom tre livsfaser: materialene for å realisere bygningen (forholdet mellom nye kontra resirkulerte materialer), levetiden (sammenlignet med gjennomsnittlig levetid) og hvordan produkter og materialer behandles ved avviklingen (forholdet mellom ombruk/resirkulering og avfall til deponi eller forbrenning).

Madaster Circularity Indicator er basert på den internasjonale åpne kilden Material Circularity Indicator (MCI) fra Ellen MacArthur Foundation. Sirkularitetsindikatoren er i en utviklingsfase og har en lav til moderat pålitelighet forårsaket av de ubekreftede dataene om produktene og materialene som brukes.

EKSTERNE KILDER

Forskjellige eksterne kilder inneholder detaljert informasjon om produktene og materialene som brukes i bygninger. Denne informasjonen er svært verdifull for fremtidig ombruk. Flere og flere databaser vil bli koblet til Madaster, slik at denne informasjonen vil bli tilgjengelig (også tilbakevirkende) gjennom ett sentralt sted: Madaster-plattformen.

HVA FINNES NÅ?

Informasjonen som vises sammen med sirkularitetsindikatoren, er basert på de aktive kildefilene som er lastet opp med denne bygningen. Den er vertikalt underinndelt i de tre fasene for sirkulariteten, med sirkularitetsverdien øverst. Ved siden av denne underinndelingen er en horisontal underinndeling mellom de seks forskjellige skallene i bygningen.

HVA BLIR FREMDELES UTVIKLET? Sirkularitet er fremdeles under utvikling i Madaster-plattformen. Nedenfor følger en kort beskrivelse av formålet med hver fase i sirkularitetsprosessen og hvilke skritt som gjenstår for å gjøre resultatene pålitelige. Vi kommer til å arbeide hardt med dette i tiden som kommer.

FASE 1: BYGGEFASEN

Mål: 100 % materiale fra brukte kilder.

Gjeldende beregning: dynamiske verdier for resirkulerings-/ombruksprosenter på produkt- og materialnivå. I tillegg til Madaster-databasen (innhentede data på materialkategorier og videreført til produkter) er det mulig å berike verdiene manuelt basert på praktisk kunnskap.

Utvikling

  • Trinn 1: Å koble eksterne kilder med resirkulerings- og ombruksverdier.
  • Trinn 2: Utvikling av en sirkulær BIM Information Delivery Manual, som bestemmer hvordan informasjonen inkluderes i kildefilen.
  • Trinn 3: Tillegg av avfall fra produksjonen av materialer, produkter og bygninger.

FASE 2: BRUKSFASEN

Mål: Å maksimere den funksjonelle og økonomiske levetiden for sirkulære produkter.

Gjeldende beregning: Utgangspunktet for gjeldende gjennomsnittlig levetid i næringen er Brand-lagene (tomt (500 år), bærekonstruksjon (100 år), klimaskall (20 år), installasjoner (15 år), planløsning (10 år) og innredning (5 år). For gjeldende gjennomsnittlig levetid er utgangspunktet levetiden som angis av brukeren på bygningsnivå. Denne kan (muligens) tilpasses på produktnivå.

Utvikling

  • Trinn 1: Dybdeinformasjon om funksjonell, teknisk, økonomisk og arkitektonisk levetid i tilknytning til bruk og forbruk av materialer, produkter og bygninger.
  • Trinn 2: Overvåke levetiden til produkter og materialer for individuelle bygninger over tid.

FASE 3: AVVIKLINGSFASEN

Mål: 100 % (med høy eller lav kvalitet) ombruk av frigitte produkter og materialer.

Gjeldende beregning: Dynamiske verdier for resirkulerings-/ombruksprosenter på produkt- og materialnivå. I tillegg til Madaster-databasen (registrerte data på materialkategorier og videreført til produkter) er det mulig å berike verdier manuelt basert på praktisk kunnskap. Avfallet som skapes gjennom resirkuleringsprosessen, er også tatt med i beregningen.

Utvikling

  • Trinn 1: Koble til eksterne kilder med resirkulerings- og ombruksrater og verdier for resirkuleringseffektivitet.
  • Trinn 2: Utvikle en sirkulær BIM Information Delivery Manual, som bestemmer hvordan informasjonen inkluderes i kildefilen.
  • Trinn 3: Utvikling av en metode som gjør det mulig, basert på den opplastede kildefilen, å foreta et estimat for Design for demontering (stimulerer ombruk med høy verdi) og Design for resirkulering (stimulerer gjenbruk med lav verdi).

Kvaliteten på kildeinformasjonen vil fortsette å bestemme hvor pålitelig Sirkularitetsindikatoren er. Å kunne levere en kildefil med et høyt detaljnivå har stor innvirkning på indikatorens kvalitet.