Hvilken informasjon vises her?

Informasjonen som vises her, er basert på de aktive kildefilene som lastes opp med denne bygningen. Tabellen er delt horisontalt i en materialklassifisering. En underinndeling gjøres vertikalt mellom de forskjellige bygningsskallene («Brands lagdeling»).

BYGNINGSLAG

Den første kolonnen «Totalt» viser mengdene (massen) og antallet produkter (stykk) per materialtype samt prosentandelen i forhold til de andre materialene som er brukt i denne bygningen. I tillegg til denne prosentandelen er vekten og volumet per materialtype også synlig.

«Brands lagdeling» De andre kolonnene viser per «lag» i bygningen, gjennom de såkalte «Brand-lagene», hva slags materiale som er brukt i det aktuelle bygningslaget, og prosentandelen i forhold til de andre materialene i det bygningslaget. I tillegg til denne prosentandelen er vekten og volumet per materialtype også synlig.

MATERIALER

Hvis du har valgt å vise de sju materialfamiliene, er materialfamilien «ukjent» hvis det ikke er samsvar mellom elementet og databasen med materialer og produkter. Disse elementene vil vises i raden «Ukjent» under de fem bygningslagene. Hvis du har valgt å vise i henhold til en materialklassifisering (f.eks. NL-SfB Table 3) , blir ikke materialene vist hvis det ikke er samsvar mellom elementet og databasen med materialer og produkter.

Du finner mer informasjon om materialene ved å klikke på en av sirklene. Et nytt skjermbilde vil åpne seg og forklare hvilke materialer og produkter som har blitt brukt. Materialtypen «murstein» kan for eksempel spesifiseres som materialene «betong» og «murstein» og som produktene «forsterket søyle» som igjen består av «murstein». Du kan se i hvilket volum hvert materiale forekommer. Hvis du har valgt materialklassifiseringen basert på NL-SfB Table 3, kan du videre åpne de forskjellige materialtypene i kolonnen til venstre ved å klikke på typen materiale. På den måten kan du ytterligere zoome inn på materialklassifiseringen.

Filter I denne oversikten kan du bruke et filter. I filteret kan det legges inn materialer, og bare disse materialene vises i tabellen. Søkeresultatene i filteret kan slås av ved å klikke på krysset.

Vis Med «visningsskift» blir materialfamiliene plassert horisontalt og bygningslagene vertikalt. Dette gir deg de samme dataene på en annen oversikt. Prosentandelene legges nå sammen i kolonnen for materialklassifisering.

Kildefiler Ved å klikke på «Kildefiler» vises et sprettoppvindu der kvaliteten og fullstendigheten av informasjonen i de aktive kildefilene vises.

PRODUKTER

For å få innsikt i de tilstedeværende produktene er det mulig å klikke på et bygningslag, for eksempel «Konstruksjon» eller «Tekniske installasjoner». Du vil da komme til et nytt skjermbilde der du får innsikt i produktene som er brukt i dette spesifikke bygningslaget. På denne siden kan du filtrere på nøkkelord, klassifiseringsmetode (venstre kolonne) eller nivå (etasje).

Hvis et produkt velges, kan du se mer produktinformasjon for det spesifikke produktet på høyre side av fanene «Materiale», «Produkt», «Sirkularitet» og «IFC». I fanen «Produkt» kan du så legge et dokument til dette produktet, slik som en håndbok, et sertifikat, en garantierklæring eller et «Produktpass».